Phổ biến, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng tới cán bộ chủ chốt các hội văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật ở T.Ư và Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư

Read the original news 

Nhân dân English - 72 month(s) ago 12 readings

Ngày 27-3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" tới cán bộ chủ chốt các hội văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức ở T.Ư.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đồng chí khẳng định, với Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng, Trung ương đã chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng tình hình, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết là khâu mấu chốt để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu nêu cao ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tập trung cao độ cho việc học tập, nghiên cứu, thảo luận đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết. Từ đó, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, các nhiệm vụ và giải pháp, những việc cần làm, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, quyết tâm, thấy rõ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư giới thiệu những nội dung cơ bản, trọng tâm trong Nghị quyết của T.Ư và Chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết.

* Ngày 27-3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Khóa XI: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết T.Ư 4, Khóa XI về xây dựng Đảng; nội dung Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết. Đồng chí phân tích rõ sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết; mục đích, yêu cầu, quá trình chuẩn bị ban hành Nghị quyết; một số điểm lưu ý trong việc chỉ đạo học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết của T.Ư tại Đảng bộ Khối. Theo đó, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết phải gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ và những yêu cầu thực tiễn của Đảng bộ khối...

Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng, trong năm 2012 và 2013, Đảng ủy Khối (ĐUK) tập trung xây dựng và ban hành một số nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ động triển khai các nội dung về công tác cán bộ và tài chính của cơ quan Đảng ủy Khối; đề án tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng; bổ sung và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các ban, đơn vị trong Đảng ủy Khối, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách; hoàn thiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ...

Trong hai ngày làm việc, Hội nghị quán triệt Kế hoạch số 24 của ĐUK; Hướng dẫn chuyên đề 2012; Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư về việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc vào ngày 24-2. Các đại biểu tập trung thảo luận tại tổ các nội dung Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết; đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của T.Ư tại Đảng bộ Khối.

Related keywords

Proper nouns
Named entities
Informal terms & idioms
Phrases

There is no comment

Please Sign up or Login to comment.

Top page