Đất đai là sở hữu toàn dân

Read the original news 

Nhân dân English - 55 month(s) ago 7 readings

Tôi đồng tình với Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này và xin đóng góp vài ý kiến sau:

Trước hết, đất đai sở hữu của toàn dân là phản ánh hoàn toàn đúng với thực tiễn qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc ta. Do đó, ngày nay việc quyền quản lý, phân phối, giao quyền sử dụng vẫn phải thuộc về Nhà nước. Nếu nói một cá nhân hay mỗi hộ gia đình tách rời cộng đồng dân tộc thì người dân không thể có một miếng đất trong tay để mà "sở hữu". Điều đó có thể chứng minh trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Gần nhất là sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, phần lớn người nông dân có được đất đai sản xuất là nhờ cách mạng quốc hữu hóa đất của địa chủ, cường hào ác bá và chính quyền ta tạm cấp lại cho dân nghèo.

Theo tôi, đất đai sở hữu toàn dân còn là điều kiện để Nhà nước điều phối phục vụ cho nhu cầu đời sống dân sinh, nhu cầu phát triển đất nước, xã hội. Tuy nhiên, chung quanh lĩnh vực sửa đổi Luật Đất đai cần được điều chỉnh hợp lý và quy định rõ ràng bằng pháp luật: Một là: Nhà nước xem xét có thể hủy bỏ hạn điền sử dụng đất cho người được giao quyền sử dụng đất 50 năm; quyền sử dụng đất được giao cho người sử dụng vô thời hạn. Nhưng khi Nhà nước có nhu cầu quốc kế dân sinh thì người sử dụng đất phải giao đất cho Nhà nước theo quy định của pháp luật. Hai là: Người được Nhà nước giao quyền sử dụng đất phải có trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ thuế cho Nhà nước. Ba là: Khi thu hồi đất của công dân, Nhà nước phải có chính sách bồi hoàn đầy đủ những thiệt hại cho người bị thu hồi đất.

Tôi kiến nghị: Việc lấy đất, bồi hoàn đất, Nhà nước phải bù đắp những thiệt hại, những chênh lệch về giá trị cho người giao đất cũ, nhận đất mới; bù đắp những thiệt hại khi người nhận đất mới; đồng thời phải có chính sách rõ ràng và đúng mức cho người giao đất cho Nhà nước: an cư, tạo công ăn việc làm... thiết lập cuộc sống mới. Quyền sử dụng đất của công dân phải được pháp luật khẳng định rõ ràng, minh bạch; người sử dụng đất có quyền làm chủ quyền sử dụng đất; có quyền đề đạt giá trị, giá cả với Nhà nước; với các cá nhân, tổ chức tư nhân.

PHẠM VĂN TRI

(Khóm 7, phường 8, TP Cà Mau)

Related keywords

Named entities
Informal terms & idioms
Proper nouns
Phrases

There is no comment

Please Sign up or Login to comment.

Top page