Đác Lắc tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại

Read the original news 

Nhân dân English - 68 month(s) ago 14 readings

Dac Lac tap trung xay dung he thong ket cau ha tang theo huong hien dai

Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, TP Buôn Ma Thuột (Đác Lắc) thực hành môn hóa học. ( Image: HẰNG NGA )

Trong những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn được huy động đầu tư, hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện một bước, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Các tuyến quốc lộ 26, 27, 14 đi qua địa bàn tỉnh đã được nhựa hóa mặt đường và cầu vĩnh cửu, các đoạn đường qua thị trấn được mở rộng; nhựa hóa 80% số đường tỉnh lộ, 57% số đường huyện, nhựa hóa và bê-tông hóa 28,7% số đường xã... Tỉnh đã xây dựng mới 84 hồ, đập, trạm bơm thủy lợi, 155 km kênh mương; nâng cấp, cải tạo, kiên cố hóa 45 công trình thủy lợi, 129 km kênh mương. Hoàn thành cấp điện cho 319 thôn, buôn chưa có điện và kéo điện sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, đạt 95,2% thôn, buôn có điện; 95,8% số hộ được dùng điện; 100% số xã có lưới điện quốc gia. Đến nay, 100% số xã có hệ thống thông tin thông suốt, 61,4% dân số đô thị và 75% dân số nông thôn được cấp nước sạch. Trên địa bàn tỉnh hiện có 4.384 phòng học được xây dựng mới và kiên cố hóa, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố hóa đạt 58,4% và 22% số trường học được xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia; 93,4% số trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, 100% số buôn có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng...

Bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Đác Lắc vẫn còn nhiều bất cập như: giao thông của một số quốc lộ, tỉnh lộ đang xuống cấp trầm trọng, quy mô đầu tư giao thông trước đây không còn phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải hiện nay cả về lưu lượng xe và tải trọng. Các tuyến huyện lộ và đường đến trung tâm các xã chưa được đầu tư hoàn chỉnh, một số tuyến đường đi lại còn khó khăn trong mùa mưa. Hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư đồng bộ, chưa phát huy hết hiệu quả do chưa đầu tư hệ thống kênh mương; việc kiên cố hóa kênh mương so với yêu cầu còn thấp; nhiều công trình hồ chứa bị bồi lắng, dung tích chứa thấp hơn so với năng lực thiết kế. Việc đầu tư và quản lý vận hành công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn ở một số nơi còn hạn chế. Hệ thống lưới điện nông thôn một số nơi xuống cấp, độ an toàn thấp; số thôn, buôn chưa có điện lưới quốc gia còn nhiều; về mùa khô lượng điện cung cấp thiếu ổn định. Hệ thống thông tin ở một số vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn yếu kém. Hạ tầng xã hội chưa đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, hưởng thụ văn hóa của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa và biên giới khó khăn. Hạ tầng các đô thị chưa đồng bộ, một số tiêu chí chưa đạt chuẩn của đô thị loại 1 đối với TP Buôn Ma Thuột và đô thị loại 3 đối với thị xã Buôn Hồ... Kết cấu hạ tầng ở nông thôn còn rất yếu kém, chưa đồng đều, nhất là các huyện nghèo và huyện biên giới.

Tỉnh ủy Đác Lắc đề ra mục tiêu tập trung rà soát và lập quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2020, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phải từng bước theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển hiện tại và lâu dài. Tỉnh uu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội như giao thông, thủy lợi, hạ tầng đô thị, đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng nông thôn, vùng sâu, vùng xa theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thực hiện phân cấp đầu tư rõ ràng, minh bạch, tạo sự chủ động của các địa phương đi đôi với tăng cường công tác giám sát. Vốn ngân sách nhà nước tập trung vào các công trình thiết yếu, quan trọng, khó có khả năng thu hồi vốn. Tạo cơ chế, chính sách thông thoáng để huy động vốn đầu tư xã hội đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn. Huy động nguồn lực từ nhân dân để tham gia đầu tư vào các công trình trực tiếp phục vụ người dân; tham gia thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng bảo đảm lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phải kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; thu hẹp khoảng cách chênh lệch mức sống của người dân giữa các huyện nghèo, huyện biên giới với mặt bằng chung của tỉnh. Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu như: Nâng cao chất lượng quy hoạch và lập kế hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thu hút mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng; tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái...

Thực hiện thành công những nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, tỉnh Đác Lắc sẽ hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững, tăng cường hội nhập quốc tế; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng nông thôn mới, thu hẹp khoảng cách giữa các huyện nghèo, huyện biên giới với mặt bằng chung của tỉnh và nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

PHAN THĂNG AN

(Ban Tổ chức T.Ư)

Related keywords

Named entities
Informal terms & idioms
Phrases
Proper nouns

There is no comment

Please Sign up or Login to comment.

Top page